Suchen

Datenschutz

Laden Sie die .pdf-Version hier herunter. 

 

Inleiding

Vakantiehuistekoop.nl staat officieel ingeschreven als een handelsnaam van ImmoLeads B.V., (Galgeweg 1, 4306 NJ te Nieuwerkerk) bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69985480. ImmoLeads B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van Vakantiehuistekoop.nl.

 

Vakantiehuistekoop.nl is er om de bezoeker te helpen bij het vinden of aanbieden van zijn/haar recreatiewoning. Als Vastgoedprofessional ondersteunen we je met ons platform in het genereren van een zo groot mogelijke exposure voor al je recreatieve objecten. In deze verklaring leggen we uit welke persoons,- en bedrijfsgegevens Vakantiehuistekoop.nl van de gebruiker verwerkt en voor welke doeleinden we deze gegevens bewaren en met welke partijen wij gegevens wel delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

 

Natuurlijk verwerken we deze gegevens vertrouwelijk in ons gehele werkproces. Je verwacht van ons dat wij vraag en aanbod bij elkaar brengen. Om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen is het essentieel dat er een uitwisseling plaats vind tussen de ingevoerde gegevens van de vragers en aanbieders. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van de door ImmoLeads B.V. geëxploiteerde websites.

 

We kunnen deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op de site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie.

 

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens

Wanneer je een reactie, aanmelding, product of overige dienst in welke vorm dan ook wilt plaatsen of wenst af te nemen van Vakantiehuistekoop.nl,  is het noodzakelijk dat wij beschikken over je gegevens. Vakantiehuistekoop.nl verzamelt derhalve je persoons,- en bedrijfsgegevens wanneer je van onze diensten gebruik maakt.

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Vakantiehuistekoop.nl, kan Vakantiehuistekoop.nl aanvullende persoons- en bedrijfsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van Vakantiehuistekoop.nl. Deze gegevens verkrijgt Vakantiehuistekoop.nl door het gebruik van cookies, soortgelijke technieken en openbare netwerken op het internet en vrij toegankelijke sociale media platformen.

 

Vakantiehuistekoop.nl streeft er naar dat:

 • we duidelijke taal gebruiken
 • transparant zijn over de manier waarop we je gegevens gebruiken
 • we jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is
 • je zelf in hoge mate controle hebt over jouw gegevens via je eigen dashboard (login)
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wilt communiceren

 

Bij Vakantiehuistekoop.nl gaan we zorgvuldig met de gegevens van al onze klanten om. Dit beleid geldt dus voor alle persoons,-  en bedrijfsgegevens die we over jou als klant verkrijgen als gevolg van jou bezoek op ons portaal. De verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Vakantiehuistekoop.nl bent aangegaan. Ongeacht of je als potentiele koper, verkoper of anderszins Vakantiehuistekoop.nl. gebruikt. Ons beleid geldt voor elke gebruiker van ons portaal.

 

Persoons,- en bedrijfsgegevens zijn essentieel om het contact tussen vraag en aanbod mogelijk te maken en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken we alle persoons,- en bedrijfsgegevens voor marketingdoeleinden en om ons platform, veilig, snel en functioneel te houden.  De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming verleen je door een account aan te maken bij Vakantiehuistekoop.nl of door te reageren op één van de advertenties waarbij je verzocht wordt om gegevens achter te laten zodat de aanbieder in staat is jouw reactie te beantwoorden.

 

Wij kunnen ook gegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven

 • gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen die u gebruikt bij inschrijving of die algemeen beschikbaar zijn op het internet of de diverse sociale media kanalen.
 • bezoekgedrag op het internet maar niet beperkt tot: zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties, enz.
 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een financiële transactie van één van de door ons aangeboden diensten.
 • alle ingevulde (verplichte) velden op de diverse formulieren en diensten die worden gebruik op Vakantiehuistekoop.nl.nl
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

 

Persoons,- en bedrijfsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt of zich inschrijft voor een account bij ons.

 • We verzamelen informatie over uw interactie met onze diensten, uw voorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (incl. mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u toegang krijgt tot onze diensten.
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Vergeet niet dat u met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatiediensten door een toepassing op uw mobiele apparaat kunt beheren of zelfs kunt uitschakelen. 
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar Vakantiehuistekoop.nl, verwijzing- URL’s, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsergeschiedenis en uw webloggegevens.
 • Sociale media. We stellen u in staat om gegevens te delen met sociale-mediasites. Deze sociale-mediasites kunnen ons automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die door de sites over u worden bewaard .
 • U bepaalt tot welke gegevens u ons toegang verleent met behulp van de privacy-instellingen op de desbetreffende sociale-mediasite. We kunnen ook gebruik maken van invoegtoepassingen (plug-ins) of andere technologieën van verschillende sociale-mediasites. Als u klikt op een link die wordt verschaft door een invoegtoepassing (plug-in) van sociale media, maakt u vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite.
 • Gegevens over een ander natuurlijkpersoon mag u ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die betreffende persoon of instelling. U dient deze persoon of instelling te informeren over hoe we zijn/haar gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

Het grootste deel van de gegevens waarover wij beschikken wordt door jou als gebruiker van Vakantiehuistekoop.nl zelf aan ons aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een contactaanvraag doet of gebruik maakt van één van de betaalmogelijkheden.

De objectgegevens van hetgeen dat wordt aangeboden in de advertentie verwerken we bij Vakantiehuistekoop.nl in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met de betrokken adverteerder zijn overeengekomen. Daarnaast zijn deze gegevens essentieel om onze diensten en het contact tussen de partijen tot stand te brengen en daar waar nodig te optimaliseren.

Voor een aantal (beperkte groep) gegevens geldt dat we die ook verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld  om gegevens die worden gebruikt voor facturatie en gegevens waarmee we vastleggen dat je geen nieuwsbrieven van Vakantiehuistekoop.nl meer wilt ontvangen. We bewaren je gegevens enkel zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt, om je zo optimaal te bedienen en om aan onze wettelijke plicht te voldoen.

 

Vrijwaring van aansprakelijkheid bij onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal.

Vakantiehuistekoop.nl is op geen enkele manier en in welke vorm dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens zoals hierboven beschreven. Expliciet vrijwaart Vakantiehuistekoop.nl zich dan ook tegen elke vorm van aanspraken (claims) inzake “inbreuk op beeldrechten”.

Als een aanbieder (lees: adverteerder) te goeder of kwader trouw onrechtmatig gebruik maakt van afbeeldingen waarvoor aan de adverteerder, vooraf geen schriftelijke toestemming is verstrek voor het gebruik ervan door de rechtmatige eigenaar, dan wordt per direct de advertentie verwijderd in geval van constatering. Bij elk voorval zal Vakantiehuistekoop.nl de persoons,- of bedrijfsgegevens van de adverteerder zonder enige vorm van gerechtelijke tussenkomst beschikbaar stellen aan de reclamant, mits hierom wordt verzocht door een daartoe bevoegde instantie. Duidelijk zal zijn dat in een dergelijk geval het account per direct zal worden geblokkeerd.

 

Wie gebruikt mijn gegevens?

Vakantiehuistekoop.nl verkoopt geen persoonlijke of bedrijfsgegevens aan derden. Duidelijker kunnen we het niet omschrijven. Je gegevens kunnen echter wel zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen die door Vakantiehuistekoop.nl worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van betaaldiensten en andere servicepartners. In een dergelijk geval worden je gegevens enkel gebruikt in opdracht van Vakantiehuistekoop.nl om de aangeboden dienst tot stand te kunnen brengen.

 

Inzien, beheren en corrigeren van uw gegevens

Vakantiehuistekoop.nl respecteert uw recht op inzage van uw gegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren dan wel te verwijderen. Uiteraard kunt u ons ook verzoeken het gebruikt te beperken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  

 

Vakantiehuistekoop.nl neemt ook maatregelen om te zorgen dat de gegevens die we verzamelen correct en actueel zijn.

 

 • U hebt het recht te weten welke gegevens we over u hebben.
 • We verschaffen enkele op verzoek een schriftelijke kopie van de gegevens.
 • Als uw gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens.
 • U kunt ons ook vragen de gegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze diensten

 

Inzage, correctie en verwijdering van de gegevens.

U kunt de meeste van de gegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij het account (dashboard).  Werk de gegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

 

Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om de gegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u inzage wilt, verzoeken wij u per mail contact met ons opnemen. Daarvoor gebruikt u eenvoudig het mailadres: info@vakantiehuistekoop.nl. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van de gegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw gegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw gegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle diensten en service aan te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden die op basis van deze privacyverklaring en onze Algemene Voorwaarden worden toegestaan.

 

Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van de gegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

 

Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat iemand anders je gegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs) beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen implementeren door een externe professionele partij. Als u denkt dat er misbruik is van uw account, neemt u dan contact op met info@vakantiehuistekoop.nl

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je een klacht, opmerking of vraag hebt tot de verwerking van je gegevens of ben je het niet eens met de manier waarop Vakantiehuistekoop.nl omgaat met je gegevens, dan kun je dit altijd schriftelijk bij ons melden via info@vakantiehuistekoop.nl. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid (recht) om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van eigendom

Als blijkt dat Vakantiehuistekoop.nl vanwege een fusie dan wel via een overname een andere entiteit aanneemt, kunnen we de gegevens met hen delen in overeenstemming met onze privacy normen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan de privacyverklaring met betrekking tot uw gegevens.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Vakantiehuistekoop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, dan kunt hierover altijd in contact treden met info@vakantiehuistekoop.nl

Het team van Vakantiehuistekoop.nl wenst u goede zaken toe.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 april 2019