Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemende voorwaarden (download hier de .pdf versie)

 

1. Welkom bij Vakantiehuistekoop.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 25 april 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website Vakantiehuistekoop.nl (de "website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Vakantiehuistekoop.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Vakantiehuistekoop.nl aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Vakantiehuistekoop.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten (een "gebruiker") aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen. Vakantiehuistekoop.nl kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

 

2. Aanvullende Voorwaarden op de diensten

Voor de diensten van Vakantiehuistekoop.nl, waaronder o.a. maar niet beperkt tot het aanbod van makelaars, aanbod van nieuwbouwprojecten en betalende diensten kunnen aanvullende Algemene Voorwaarden gelden. Deze aanvullende Algemene Voorwaarden zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Algemene Voorwaarden. Dit wordt gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

 

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

 

4. Minderjarigen

De diensten van Vakantiehuistekoop.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik.

 

Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website ("adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met advertenties rust het databankrecht van Vakantiehuistekoop.nl. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiehuistekoop.nl is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Vakantiehuistekoop.nl daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Direct inloggen of Plaats gratis uw advertentie’ knop. 

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Vakantiehuistekoop.nl daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 

6. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Vakantiehuistekoop.nl. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Vakantiehuistekoop.nl verzonden. Als u op enig moment zelf uw e-mailadres openbaar maakt, dan kan misbruik hiervan plaatsvinden door een andere gebruiker.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het e-mailadres: info@vakantiehuistekoop.nl zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u hier ook melden.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.

 

Vakantiehuistekoop.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 

a. Vakantiehuistekoop.nl kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Vakantiehuistekoop.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

b. Vakantiehuistekoop.nl kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

 

Vakantiehuistekoop.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Vakantiehuistekoop.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze

Privacyverklaring.

 

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

 

8. Beperking aansprakelijkheid Vakantiehuistekoop.nl

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

 

 • gebruik van de diensten van Vakantiehuistekoop.nl;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de website;
 • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
 • wijzigingen in de diensten van Vakantiehuistekoop.nl of wijzigingen in of op de website. 

 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

 

a. de totale vergoeding die de gebruiker aan Vakantiehuistekoop.nl heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of

b. € 150, al naar gelang wat hoger is. 

 

9. Wijzigingen van diensten en de website

Vakantiehuistekoop.nl kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

 

10. Websites en diensten van derden.

De Website bevat verwijzingen en doorplaatsingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of XML feed). Vakantiehuistekoop.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

 

11. Klachtenregeling, melding en afwikkeling

Klachten over de dienstverlening van Vakantiehuistekoop.nl kunt u indienen door middel van info@vakantiehuistekoop.nl. Klachten dienen schriftelijk per mail binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

 

12. Overige bepalingen

Immoleads B.V. is eigenaar en exploitant van de website van Vakantiehuistekoop.nl. De handelsnaam Vakantiehuistekoop.nl wordt door Immoleads B.V. rechtsgeldig gevoerd. Immoleads B.V. is gevestigd aan de Galgeweg 1, 4306 NJ te Nieuwerkerk. Vakantiehuistekoop.nl heeft telefoonnummer 085-008 0 800, BTW nummer 858.09.1835.B.01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69985480.

Vakantiehuistekoop.nl kan de Algemene Voorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen.

Vakantiehuistekoop.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van Vakantiehuistekoop.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


Indien wij een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Vakantiehuistekoop.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan Vakantiehuistekoop.nl (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige advertenties)  kunnen worden gericht aan Immoleads B.V. h.o.d.n. Vakentiehuistekoop.nl, Galgeweg 1, 4306 NJ te Nieuwerkerk. Kennisgevingen aan gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Vakantiehuistekoop.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Vakantiehuistekoop.nl over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Vakantiehuistekoop.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Vakantiehuistekoop.nl en de Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Algemene Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Middelburg bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Vakantiehuistekoop.nl zich op de bevoegdheid van de rechtbank Middelburg beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Advertentie regelement

Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Vakantiehuistekoop.nl is een advertentieplatform

Vakantiehuistekoop.nl is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

Vakantiehuistekoop.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers kunnen voor het tot stand komen van een overeenkomst bij wederzijds goedvinden gebruik maken van de aanvullende diensten van Vakantiehuistekoop.nl Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Vakantiehuistekoop.nl faciliteert in de basis enkel een platform waarbij Vakantiehuistekoop.nl geen partij is tussen overeenkomsten die tot stand komen tussen adverteerders en gebruikers.


2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de website (platform)

2.1  Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen waaronder o.a. maar niet beperkt tot het aanbod van makelaars, aanbod van nieuwbouwprojecten en betalende diensten. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een advertentie valt.

 

2.2 Het opmaken van een advertentie: 

a. In iedere advertentie mag maar één recreatief object worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. 

e. Indien het recreatieve object is verkocht of de het recreatieve object staat niet langer te koop, dan is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder de advertentie te verwijderen. Als blijkt dat dit niet door de adverteerder is gebeurt, dan is er geen recht op restitutie de betaalde bedragen bij een betalende dienst die wordt gefaciliteerd via het platform van Vakantiehuistekoop.nl


f. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat een recreatief object dat in Zeeland te koop staat, niet onder Zuid-Holland mag worden gepromoot. Dit geldt voor alle advertenties. Voor een goede werking van het platform is de juistheid van landen, provincies, plaatsen essentieel. Bij foutieve weergave van feiten zal Vakantiehuiswinkel.nl aanpassingen doorvoeren of de gehele advertentie verwijderen zonder dat hiervoor toestemming is vereist van de adverteerder.

 

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan: 

a. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

b. Het is niet toegestaan om zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende, beeldmateriaal en teksten te gebruiken ter promotie van de advertentie. Alle (gerechtelijke) geschillen en bijkomende kosten inzake het misbruik van dergelijke zullen met een toeslag van 100% op de claim worden verhaald op de adverteerder. Zie hiervoor ook onze Privacyverklaring.

c. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

d. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf en of de verkoop van eigen diensten van de adverteerder.

e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

f. Het is niet toegestaan om websites, telefoonnummers en adressen te vermelden in de advertentie, links op te nemen die naar websites in zijn geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar eigen dienstverleningen, advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

g. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

 

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.


2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Zie hiervoor o.a. artikel 2.3.b van dit regelement alsmede de Privacyverklaring. van Vakantiehuistekoop.nl . Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:

 

 • inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht tekst of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
 • inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
 • inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.

 

b. In de titel en tekst van de advertentie mag slechts de omschrijving van het product worden gebruikt dat in de advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst is het noemen van websites, bedrijfsnamen en handelsnamen van de adverteerder of aanverwante websites en bedrijven die het recreatieve object aanbieden niet toegestaan.


d. Beeldmateriaal waarop teksten en logo’s zijn verwerkt is niet toegestaan en zal zonder enige vorm van mededeling worden verwijderd.


e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie op te nemen. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun recreatieve object echt is en verhandeld mag worden, alvorens ze aan te bieden op Vakantiehuistekoop.nl. 

 

3. Het plaatsen van een advertentie

3.1. Mijn Vakantiehuistekoop.nl

Een adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop 'plaats advertentie' of soortgelijke link/button op de website. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.

 

3.2. Totstandkoming advertentieovereenkomst tussen Vakantiehuistekoop.nl en adverteerder

a. Nadat de adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' of een soortelijke link/button een advertentie aanmaken. Na het accorderen, bevestigen dan wel wijzigen van een bestaande advertentie komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Vakantiehuistekoop.nl en de adverteerder bij gratis advertenties tot stand. Bij betaalde advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website is doorlopen. 

b. Vakantiehuistekoop.nl bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van info@vakantiehuistekoop.nl kan de adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen. 

3.3. Periode dat een advertentie op de website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven op de website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert.  Voor advertenties die verkocht zijn, zal er een mogelijkheid zijn dat Vakantiehuiswinkel.nl deze nog enige tijd toont met de vermelding “Verkocht”.


Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de adverteerder zelfstandig de advertentie te verwijderen. Bij verkoop van het recreatieve object dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Vakantiehuistekoop.nl, en is Vakantiehuistekoop.nl haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen. Bij betalende advertenties vind geen restitutie plaats van de reeds gedane betalingen als de adverteerder zijn advertentie niet zelfstandig verwijderd. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de adverteerder.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de advertentie heeft de adverteerder de mogelijkheid om zijn advertentie te laten 'opvallen', 'koppositie', etc. De regels die hiervoor gelden zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.

 

4. Onbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op advertenties die op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) van de website zijn verwijderd of zijn geplaatst door gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Vakantiehuistekoop.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Vakantiehuistekoop.nl de advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Vakantiehuistekoop.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Vakantiehuistekoop.nl geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Vakantiehuistekoop.nl de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

 

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een advertentie niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 

5.2. Indien de advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

 

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een advertentie

6.1. Een adverteerder mag een gebruiker in een advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. 

6 .2. Het is een adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dient te zijn voor hetgeen wordt aangeboden in de advertentie. Bij een recreatief object betreft het de kosten voor het object en eventueel de onderliggende grond. De vraagprijs is altijd exclusief de kosten voor lopende zaken zoals maar niet beperkt tot o.a.: parkkosten, pacht, huur, gas, water, stroom enzovoort. Kosten voor de feitelijke eigendomsoverdracht zoals maar niet beperkt tot o.a.:  administratiekosten, notariskosten, overdrachtsbelasting enzovoort, worden achteraf additioneel verrekend tijdens de feitelijke juridische overdracht.


6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een advertentie. Echter worden momenteel meer dan 80% van de recreatieve objecten commercieel verhuurd, waarbij de koper voor de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer. Hierdoor kan eveneens een mogelijkheid bestaan dat de omzetbelasting wordt verlegd. Vermelding van de prijs exclusief omzetbelasting is derhalve toegestaan echter dient dit dan wel expliciet in de advertentie te worden verwoord.

 

7. Melden van illegale of inbreuk makende advertenties aan Vakantiehuistekoop.nl

7.1. Meldingen van advertenties in strijd met de Algemene Voorwaarden

a. Houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2) kunnen melding maken van inbreuk via info@vakantiehuistekoop.nl.  Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, zoals advertenties waarin met opzet foutieve gegevens zijn opgenomen zoals: tekst in een afbeelding, misleidende tekst of die smadelijke inhoud hebben, kunnen eveneens worden via info@vakantiehuistekoop.nl

b. Misbruik dat wordt gemeld, wordt beoordeeld door Vakantiehuistekoop.nl. Als de melding gegrond is dan wordt dit gezien als een handeling in strijd met de Algemene Voorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het melden van inbreuk op eigendomsrechten aan Vakantiehuistekoop.nl is bedoeld om ervoor te zorgen dat in advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.


b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze advertentie. Als alle gegevens en het betoog van de  melding van inbreuk juist en volledig zijn verwoord en door Vakantiehuistekoop.nl is ontvangen, dan zal de betreffende advertentie worden verwijderd. 

c. De informatie die wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te beoordelen en te identificeren. 

d. Zodra Vakantiehuistekoop.nl voor de eerste maal een melding van inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen vereenvoudigd via e-mail worden verstuur naar info@vakantiehuistekoop.nl

 

e. Immoleads B.V. h.o.d.n. Vakantiehuistekoop.nl is op geen enkele vorm, op geen enkele manier en in geen enkele hoedanigheid aansprakelijk voor enig misbruik dan wel inbreuk op welke vorm van eigendomsrecht dan ook. Vakantiehuistekoop.nl is op geen enkele wijze partij tussen de adverteerder een de rechthebbende. Nadrukkelijk en ter verduidelijking van enige twijfel dient te worden vermeld dat Immoleads B.V h.o.d.n. Vakantiehuistekoop.nl op geen enkele wijze financieel aansprakelijk kan worden gehouden voor het per abuis dan wel het opzettelijk foutief handelen van de adverteerder

 

Vakantiehuistekoop.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Vakantiehuistekoop.nl zijn verbonden. Vakantiehuistekoop.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Vakantiehuistekoop.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up te date, compleet en /of accuraat is. Tevens wordt niet gegarandeerd dat de getoonde informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

 

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffend informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar of de particuliere aanbieder). Vakantiehuistekoop.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Vakantiehuistekoop.nl.

 

8. Wij geven geen garanties.

8.1. Adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. Wij voeren op geen enkele wijze controle uit op eigendomsrechten en de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde recreatieve objecten en de daarbij behorende afbeeldingen ter promotie, de juistheid van de advertenties, de bevoegdheid van adverteerders om hetgeen dat wordt aangeboden te verkopen en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Vakantiehuistekoop.nl geeft daarover geen garantie. 

8.2. Vakantiehuistekoop.nl kan u ook niet garanderen dat hetgeen door adverteerders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

 

9. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid Vakantiehuistekoop.nl 

9.1. Iedere gebruiker vrijwaart Vakantiehuistekoop.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

 

 • het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
 • het gebruik en de staat van hetgeen via de website is gekocht; en
 • het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
 • het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het hetgeen is verkocht c.q. geleverd.


9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Vakantiehuistekoop.nl zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

 

10. Wijzigingen.

10.1. Vakantiehuistekoop.nl kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om wijzigingen die invloed zijn op de zoekresultaten en vertoningen aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

10.2. Vakantiehuistekoop.nl kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, dan wordt hiervan de adverteerder in kennis gesteld en kan deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. De prijswijziging gaat altijd in op de eerstvolgende dag dat de vorige advertentieperiode is afgesloten.  

 

11. De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd.

11.1. Vakantiehuistekoop.nl kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden dit ter stimulering van de media exposure voor de adverteerders ten einde een hoger bereik onder kopers te realiseren. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op andere websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Vakantiehuistekoop.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een advertentie. Vakantiehuistekoop.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.


Aanvullende regels

Regels voor bepaalde categorieën

1. Regels voor plaatsen van een beoordeling en reactie

Elke vorm van bedrijfsmatige commerciële uitingen zoals maar niet beperkt tot o.a.: bedrijfs,- en handelsnamen, links {URL’s}, adressen, e-mailadressen telefoonnummers en dergelijken zijn in elke hoedanigheid verboden. Elke advertentie waarin dergelijke commerciële uitingen zijn opgenomen worden direct en zonder enige reden van opgaaf of in kennisstelling bij van adverteerder verwijderd.

 

1.1. Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een gebruiker. Een beoordeling kan worden geplaatst op de website en daar waar mogelijk bij de advertentie van de desbetreffende adverteerder. De reactie verschijnt online waarna deze ook nog zal worden beoordeeld.

 

1.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;

b. moet betrekking hebben op de betreffende adverteerder;

c. moet betrekking hebben op hetgeen dat wordt geadverteerd en mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en

e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);

f. mag geen commerciële boodschappen bevatten

g. mag niet in strijd zijn met de wet of de Algemene Voorwaarden.


1.3. Indien u van mening bent dat een beoordeling wegens één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden verwijderd moet worden, dan kunt u daar een melding van maken via Vakantiehuistekoop.nl contactformulier.

 

2. Inhoudelijke regels voor plaatsen van een advertentie

2.1  In iedere Advertentie mag maar één recreatief object worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere recreatieve objecten in één advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de het recreatief object de advertentie te hergebruiken voor een andere recreatief object.


2.2. Indien het recreatieve object die in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. Als de adverteerder de advertentie niet verwijderd zullen de maandelijkse kosten zonder van publicatie regulier worden geïncasseerd zonder enig recht op restitutie. 

2.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de advertentie dienen overeen te komen met het aangeboden recreatieve object. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de advertentie alleen de aanbetaling voor het recreatieve object te vermelden. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van het aangeboden recreatieve object zelf. Wellicht is het promotioneel gezien aantrekkelijk om toch o.a. park,- en omgevingsfoto’s te publiceren. Deze dienen dan wel altijd te worden gebruikt na schriftelijke goedkeuring van de rechthebbende. Als blijkt dat dit zonder toestemming beeldmateriaal wordt gebruikt dan wordt de adverteerder geblokkeerd voor toekomstig gebruik van de website.


2.4. Iedere advertentie dient in de juiste rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere recreatieve objecten te vermelden dan in de advertentie wordt aangeboden.


2.5. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarin geen recreatief object te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een advertentie ‘chalet te huur’ te plaatsen. Elke advertentie waarin dergelijke commerciële uitingen zijn opgenomen worden direct en zonder enige reden van opgaaf of in kennisstelling van de adverteerder verwijderd.


2.6. Het is in een advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar

andere websites in welke hoedanigheid dan ook.

 

3. Betaalde advertenties

3.1.  Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. 

3.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing of opschaling van de advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Vakantiehuistekoop.nl gerechtigd om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Vakantiehuistekoop.nl is gerechtigd om uw gebruik van de website op te schorten of te beëindigen indien incasso's op niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. 

3.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Vakantiehuistekoop.nl tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Vakantiehuistekoop.nl gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Vakantiehuistekoop.nl voor de betreffende adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de adverteerder komen.

3.4. Vakantiehuistekoop.nl kan (onderdelen van) de website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

3.5. Omzetbelasting

Vakantiehuistekoop.nl brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Vakantiehuistekoop.nl, tenzij anders wordt vermeldt op de website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in te loggen op zijn “Dashboard”. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze website zijn gedaan, voor de komende maand voorafgaand aan de factuurdatum.

1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging. Indien u aan Vakantiehuistekoop.nl een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Vakantiehuistekoop.nl verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

 

Voor nadere informatie of vragen bereikt u ons via:

Mail:       info@vakantiehuistekoop.nl

Tel:          0031 (0)85 008 0 800