Zoeken

Disclaimer

Download hier de Disclaimer


Lees tevens de Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de website van Vakantiehuistekoop.nl te gebruiken. Door de website van Vakantiehuistekoop.nl te gebruiken, geeft u als bezoeker en adverteerder (hierna: gebruiker) aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden en de Privacyverklaring van Vakantiehuistekoop.nl. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden of de Privacyverklaring, dient u geen gebruik te maken van de website van Vakantiehuistekoop.nl.
Vakantiehuistekoop.nl zal zich inspannen om de door de gebruikers verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. Vakantiehuistekoop.nl kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van alle informatie juist is. Vakantiehuistekoop.nl doet geen feitelijk onderzoek ter plaatse van de betrokken recreatieve objecten die worden aangeboden door de gebruikers. Bij het door de gebruiker onjuiste of onvolledige invulling van de invoergegevens kan niet worden ingestaan voor de nauwkeurigheid. De verantwoordelijkheid hiervan berust geheel bij de gebruiker van het platform van Vakantiehuistekoop.nl. Vakantiehuistekoop.nl is derhalve dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (financiële) schade die een gebruiker van de website ondervindt als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie van andere gebruikers.

Vakantiehuistekoop.nl kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Vakantiehuistekoop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Privacyverklaring
Deze website is samengesteld door Immoleads B.V. h.o.d.n. Vakantiehuistekoop.nl, gevestigd aan de Galgeweg 1, 4306 NJ te Nieuwerkerk (ZLD). Hierna te noemen 'Vakantiehuistekoop.nl'. Alle rechten van de website, in welke hoedanigheid dan ook berusten bij Immoleads B.V.


Toegestaan gebruik
Deze disclaimer is van toepassing op iedere gebruiker, die onverlet gebruik maakt van de website Vakantiehuistekoop.nl, dan wel één van de aangeboden diensten op deze website. U dient zich als gebruiker van de website van Vakantiehuistekoop.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: 

• Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Vakantiehuistekoop.nl en/of derden waaronder expliciet beeldmateriaal wordt bedoeld; 
• Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; 
• Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiehuistekoop.nl het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.
• Hacken c.q. opzettelijk manipuleren van de website. Alle geleden schade en bijkomende kosten zullen met een toeslag van minimaal 100% worden verhaald op de veroorzaker hiervan.


Beschikbaarheid
Iedere gebruiker van de website van Vakantiehuistekoop.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Vakantiehuistekoop.nl treft voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen om de website correct te laten functioneren. Vakantiehuistekoop.nl aanvaardt dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Vakantiehuistekoop.nl wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke gebruiker van de internetsite voor elke schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins. 


Rechten van intellectueel eigendom
De website van Vakantiehuistekoop.nl faciliteert een systeem waarbij de gebruiker zelfstandig een recreatief object gratis of middels betaalde diensten ter verkoop kan aanbieden. Het gebruikte beeldmateriaal is derhalve dan ook afkomstig/ge-upload van/door de gebruiker en niet van Vakantiehuistekoop.nl. Vakantiehuistekoop.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor inbreuk van de rechten die berusten op het door de gebruiker gebruikte beeldmateriaal. Op verzoek zullen wij in geval van inbreuk op uw recht, na hiervan in kennis te zijn gesteld de informatie van de gebruiker beschikbaar stellen aan de daarvoor bevoegde instanties (zie hiervoor ook onze Voorwaarden en Privacyverklaring). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders.
Het is u al gebruiker niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken. Vakantiehuistekoop.nl behoudt zich het recht voor om de hierdoor door aan haar geleden schade op u te verhalen met een toeslag van minimaal 100%.


Aansprakelijkheid en vrijwaring
Vakantiehuistekoop.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties die door de gebruikers worden samengesteld en vervolgens worden vertoont op website van Vakantiehuistekoop.nl, noch van websites die op enigerlei wijze zijn verbonden (via doorkoppelingen) met Vakantiehuistekoop.nl in binnen en buitenland. Vakantiehuistekoop.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het getoonde van zowel beeldmateriaal als tekstuele inhoud van de advertenties die worden vertoond op Vakantiehuistekoop.nl.

Vakantiehuistekoop.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Vakantiehuistekoop.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Bij enige twijfel over het correct weergeven van of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan om per omgaande contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar dan wel de particuliere aanbieder of ander vorm van gebruiker). Vakantiehuistekoop.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook die direct of indirect ontstaat door het gebruik van de informatie die beschikbaar is gesteld door een andere gebruiker van Vakantiehuistekoop.nl
U als gebruiker, vrijwaart dan ook op elk gebied Vakantiehuistekoop.nl voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

 
Cookies
Door gebruik te maken van cookies optimaliseren wij onze service tijdens het gebruik van onze website. Cookies zijn moderne en handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Vakantiehuistekoop.nl wordt mede hierdoor voor de gebruiker makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, waaronder bijvoorbeeld locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Bij een eventueel terugkerend bezoek vereenvoudigd dit het gebruik van de website. Dankzij o.a. deze cookies kunnen wij zien hoe vaak de site - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken en wat hun surfgedrag is. Met deze informatie kunnen wij onze service optimaliseren voor u en de overige gebruikers.
Deze zgn. cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment zelf op uw computer weer verwijderen. Het verwijderen van cookies gaat relatief eenvoudig. Via uw browser en vervolgens via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Door het verwijderen van cookies worden op alle door u bezochte website de cookies verwijderd. Lees voor meer informatie hierover de handleiding van uw eigen systeem.


Wijzigingen in de Disclaimer
Vakantiehuistekoop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je dan ook aan om onze Algemene Voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van de inhoud van het geldende beleid op de hoogte bent.
Vakantiehuistekoop.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. 

Alle hierboven beschreven documenten worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Vakantiehuistekoop.nl en gebruikers en derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. 

Laatst gewijzigd op 26 november 2018 

Als u vragen heeft over onze disclaimer, dan kunt hierover altijd in contact treden met info@vakantiehuistekoop.nl


Andere manier om contact op te nemen zijn:
• Telefoon: 085 – 008 0 800 
• Schriftelijk: Immoleads B.V. h.o.d.n. Vakantiehuistekoop.nl – Galgeweg 1, 4306 NJ te Nieuwerkerk (ZLD)